Koronavirüs nedeni ile ticari faaliyetlerinde zor duruma gelen esnaf sanatkar ve gerçek kişi tacirlere verilecek kira ve hibe destekleri programına ilişkin usul ve esaslar belirtilmişti. Bu destek kapsamında hibe “kira desteği” ve “gelir kaybı desteği” olarak iki tür sağlanacak.

Başvurular kimliğin son hanesine göre e-devlet üzerinden olacak.

  • 0 olanlar 30 Aralık 2020
  • 2 Olanlar 31 Aralık 2020
  • 4 olanlar 1 Ocak 2021
  • 6 olanlar 2 Ocak 2021
  • 8 olanlar 3 Ocak 2021

Programın süresi başvuru şartı ile 2021 yılı ocak, şubat ve mart ayları olarak 3 ay olacak.

Kira desteği için yararlanacak gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre işyerlerinin kira olması durumunda aylık 500TL olarak 3 ay da 1500TL ödenecek, büyükşehirlerde ise bu destek aylık 750TL olarak 3 ay da 2250TL kira desteği verilecek.

Gelir kaybı desteği ise ticari kazançları basit usülde tespit edilenlere vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler aylık 1000TL 3 aylık ise 3000TL olarak destek sağlanacaktır.

İşyeri kira tutarı bu destekte belirlenenin altında ise kira tutarları kadar destek ödenecek.

Faydalanabilmek için koşullar bulunmaktadır;

14 Aralık’tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş olmak gerekiyor.

 

“MADDE  7

(1) Bu destek programından,

14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir.

(2) Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları

başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz.

(3)  Bu  maddenin  ikinci  fıkrası  gereğince  Bakanlıkça  yapılan  duyurudan  sonra  ticari  faaliyetine  yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.

(4) Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir.

(5) Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.

(6)  Hibe  desteğinden  faydalanılan  dönemlerde  vergi  mükellefiyeti  faal  olarak  devam  etmelidir.  Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.

(7) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.”

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201224-13.htm